16 stycznia 2020

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego br.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w wersji papierowej należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej przesłać na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ,,Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty’’ dostępnej na stronie http://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce „Szkoły i organy prowadzące” – „Sprawy nauczycieli” – „Honorowy Profesor Oświaty”.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W przypadku złożenia dokumentów po upływie wskazanego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Przez kandydata do tytułu należy rozumieć nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w publicznej lub niepublicznej szkole lub placówce oraz placówce doskonalenia nauczycieli (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe), z siedzibą na obszarze województwa podlaskiego, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
  2. ma znaczący i uznany dorobek zawodowy,
  3. złożył wniosek lub został zgłoszony do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Do wniosku należy załączyć:

1) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę
o zatrudnieniu kandydata w dniu złożenia wniosku oraz o spełnieniu przez niego warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany,

3) uzasadnienie do wniosku (załącznik nr 2 do Procedury), sformułowane w 3 osobie liczby pojedynczej,podpisane przez sporządzającego i zawierające opis dorobku zawodowego kandydata z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia, w szczególności:

a) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

– osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

–   wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

–  osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,

b) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

– stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,

– dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

– pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich,

c) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

– wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz  nauczycielami,

– umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,

– wysoki poziom kultury języka,

d) szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

– opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

– uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

– znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli; publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej;

4) opinię o kandydacie:

a) w przypadku nauczyciela – dyrektora szkoły,

b) w przypadku dyrektora szkoły – organu prowadzącego szkołę;

5) potwierdzenie uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra, kuratora oświaty lub organu prowadzącego szkołę lub placówkę – w przypadku Medalu KEN – kopia legitymacji lub inny dokument potwierdzający uzyskanie odznaczenia, a w przypadku nagród – dokument potwierdzający jej otrzymanie;

6) załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela/dyrektora, którego informacja dotyczy.

Załączniki

Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Data: 2020-01-16, rozmiar: 39 KB
Wzór uzasadnienia do wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Wzór uzasadnienia do wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Data: 2020-01-16, rozmiar: 37 KB
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Data: 2020-01-16, rozmiar: 64 KB