7 lutego 2023

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2023 r. upływa z dniem 28 lutego 2023 r.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać:

  • w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium,
  • w wersji elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” dostępnej na stronie https://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce „Szkoły i organy prowadzące” – „Awans zawodowy nauczycieli” – „Honorowy Profesor Oświaty”.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
W przypadku złożenia dokumentów po upływie wskazanego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela/dyrektora, którego informacja dotyczy.