10 lutego 2021

Komunikat dotyczący honorowego tytułu profesora oświaty

Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego 2021 r.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać:

 • w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium,
 • w wersji elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” dostępnej na stronie https://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce „Szkoły i organy prowadzące” – „Awans zawodowy  nauczycieli” – „Honorowy Profesor Oświaty”.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W przypadku złożenia dokumentów po upływie wskazanego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Przez kandydata do tytułu należy rozumieć nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w publicznej lub niepublicznej szkole lub placówce oraz placówce doskonalenia nauczycieli (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe), z siedzibą na obszarze województwa podlaskiego, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • ma znaczący i uznany dorobek zawodowy,
 • złożył wniosek lub został zgłoszony do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Do wniosku należy załączyć:

 1. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zatrudnieniu kandydata w dniu złożenia wniosku oraz o spełnieniu przez niego warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 3. uzasadnienie do wniosku (załącznik nr 2 do Procedury), sformułowane w 3 osobie liczby pojedynczej, podpisane przez sporządzającego i zawierające opis dorobku zawodowego kandydata z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia, w szczególności:
  1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
   • osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
   • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
   • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
  2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
   • stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
   • dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
   • pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
  3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
   • wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz  nauczycielami,
   • umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
   • wysoki poziom kultury języka;
  4. szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
   • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
   • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
   • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli; publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej;
 4. opinię o kandydacie:
  1. w przypadku nauczyciela – dyrektora szkoły,
  2. w przypadku dyrektora szkoły – organu prowadzącego szkołę;
 5. potwierdzenie uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra, kuratora oświaty lub organu prowadzącego szkołę lub placówkę – w przypadku Medalu KEN – kopia legitymacji lub inny dokument potwierdzający uzyskanie odznaczenia, a w przypadku nagród – dokument potwierdzający jej otrzymanie;
 6. załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez nauczyciela/dyrektora, którego informacja dotyczy.

Załączniki