30 grudnia 2021

Informacja o terminach egzaminów czeladniczych w 2022 roku

Państwo dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa podlaskiego

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku informuje, że w okresie
od 15 marca do 10 czerwca 2022 roku we  współpracy z Komisjami Egzaminacyjnymi będzie organizowała sesje egzaminacyjne (etap teoretyczny i praktyczny) w zakresie egzaminów czeladniczych.

W związku z powyższym młodociani pracownicy będący jednocześnie uczniami klas III branżowych szkół I stopnia  powinni w terminie do dnia 1 marca 2022 roku złożyć do Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku wnioski (nowy wzór) o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), że warunkiem koniecznym ukończenia branżowej szkoły I stopnia, oprócz uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych jest również obowiązek przystąpienia do egzaminu czeladniczego –  dotyczy młodocianych pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.

Więcej informacji o formie i terminach składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego oraz przeprowadzaniu sesji egzaminacyjnych pod linkiem http://www.rzemioslo.bialystok.pl/pl/izba.php?m=410&ta=1