31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego

I. Podstawa prawna

  1. art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
  2. art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

  1. Wniosek o wydanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 (pokój 104), lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  
  2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
  3. Opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

III. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wraz z uzasadnieniem.
  2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka sześcioletniego spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie przekracza 3 km.
    W przypadku przekroczenia powyższej odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Podlaski Kurator Oświaty wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Podlaski Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.