7 grudnia 2018

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów

Informacja

dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało: 3 kandydatki i 2 kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku). W dniu 7 grudnia 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozwiązywania testu przystąpiło 5 osób.

Do II etapu procedury kwalifikacyjnej zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, uzyskując następującą ilość punktów:

  1. Marzena Ciruk – 38  pkt.
  2. Krzysztof Ignaciuk – 24  pkt.
  3. Piotr Robert Klepacki – 23  pkt.
  4. Marzena Maria Wakulińska – 21 pkt.
  5. Stanisław Zduniak – 22 pkt.

II etap procedury – w dniu 7 grudnia 2018 r. z ww. osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych. W oparciu o uzyskane wyniki Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia 1 osoby, która w wyniku postępowania uzyska największą liczbę punktów.