26 czerwca 2020

Informacja dla dyrektorów i pracodawców realizujących zadania w zakresie kształcenia pracowników młodocianych

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół branżowych
województwa podlaskiego

 

Zgodnie z informacją mailową z dnia 25 czerwca 2020 roku przekazaną przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nadmieniam, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominam jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, proszę o pilne przekazanie informacji stronom: uczniom będącym młodocianymi pracownikami i pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.

 

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty
/-/