24 maja 2021

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący zagrożenia handlu ludźmi

Szanowni
Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie podlaskim

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież szkół ponadpodstawowych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób pełnoletnich również w celu podjęcia pracy. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej. Na stronie http://www.handelludzmi.eu/hl/multimedia-1/materialy-informacyjne ,Scenariusz-zajec.html dostępny jest opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje scenariusz, który może być wykorzystany podczas zajęć z uczniami.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie wśród uczniów działań informacyjnych, w szczególności prowadzonych podczas zajęć z wychowawcą. W przypadku szkół dla młodzieży, proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa szkół komunikatu do ich rodziców nt. zagrożenia handlu ludźmi.

Odpowiednie potraktowanie tego zagrożenia niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży i wpłynie na jej bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej.