29 stycznia 2019

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego.

Dokumenty składa:

– sam kandydat

– w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły

– w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium.

Przez kandydata należy rozumieć nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w publicznej lub niepublicznej szkole lub placówce oraz placówce doskonalenia nauczycieli (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe), z siedzibą na obszarze województwa podlaskiego, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany (art. 9i Karty Nauczyciela),
  2. ma znaczący i uznany dorobek zawodowy,
  3. złożył wniosek lub został zgłoszony do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Załączniki

wersja elektroniczna wniosku
Data: 2019-01-29, rozmiar: 78 KB
uzasadnienie do wniosku
Data: 2019-01-29, rozmiar: 94 KB
zgoda na przetwarzanie danych
Data: 2019-01-29, rozmiar: 62 KB