nr 37/2017

22 marca 2017

Zarządzenie Nr 37/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]