17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż przed 1 września 2018 r.

 1. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc)
 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
  3. dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 5. Dokumentacja w formie opisu i analizy, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, potwierdzająca spełnienie wymagań
  1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
  2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
  3. umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
  4. realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań do wyboru:
   • opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
   • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
   • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
   • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych-uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów; dyplomy i świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1207),
   • wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
   • uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
  5. umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (dwóch problemów)
 6. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia (.doc)