24 listopada 2022

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 4 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 3 pkt 5 ww. umowy do dnia 31 marca 2023 r. organy prowadzące zobowiązane są złożyć zbiorcze sprawozdania z realizacji programu (data wpływu do urzędu).

 Rozliczenie środków oraz zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący, należy przesłać na adres:

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Wzory sprawozdań należy pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r

Załączniki