21 marca 2022

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 w roku 2022

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł;
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 %  środków niezbędnych do realizacji dotowanego w Programie zadania.

Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosków wraz z załącznikami znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r

Organ prowadzący składa w danym roku jeden wniosek o dofinansowanie działań obejmujący szkoły, które do tej pory nie były objęte wsparciem w ramach Programu.

Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267)., organy prowadzące szkoły z siedzibą na terenie województwa podlaskiego, składają do Wojewody Podlaskiego do dnia 30 kwietnia danego roku przesyłając na adres (decyduje data wpływu do urzędu):

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów w roku 2022 nastąpi w terminie do dnia 30 maja b.r. Przekazanie przez wojewodów środków organom prowadzącym  na wsparcie udzielone w ramach Programu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca b.r.

Informacji na temat programu udzielają wizytatorzy Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Jolanta Murawska – tel. 85 748 48 42, Barbara Ozorowska – tel. 85 748 48 22,

e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków:

  • złożenie wniosku po terminie określonym w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia
  • podpisanie wniosku przez osobę nieuprawnioną do jego reprezentowania – § 8 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia
  • złożenie przez organ prowadzący więcej niż jednego wniosku w danym roku – § 8 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,
  • złożenie wniosku dla zespołu szkół, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia (należy wskazać szkołę podstawową w zespole, podając jej pełną nazwę zgodną z postanowieniami statutu szkoły),
  • kosztorys planowanych wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania, zawiera wydatki inwestycyjne ( powyżej 10 tys. zł) – § 4 ust.2 ww. rozporządzenia.

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych, nie podlegają ocenie pod względem merytorycznym.