16 listopada 2021

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 3 pkt 5 ww. umowy do dnia 31 marca 2022 r. organy prowadzące zobowiązane są złożyć zbiorcze sprawozdania z realizacji programu (data wpływu do urzędu).

 

Rozliczenie środków oraz zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący, należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Wzór rozliczenia środków otrzymanych w ramach dotacji w 2021 r. znajduje się w załączniku.

Wzory sprawozdań należy pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Załączniki