17 listopada 2020

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 4 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 3 pkt 4 ww. umowy do dnia 31 marca 2021 r. organy prowadzące zobowiązane są złożyć zbiorcze sprawozdania z realizacji programu.

Rozliczenie środków oraz zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący, należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Wzór rozliczenia środków otrzymanych w ramach dotacji w 2020 r. znajduje się w załączniku.

Wzory sprawozdań należy pobrać  ze strony:  https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Załączniki

Załącznik - wzór tabeli - zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
Załącznik - wzór tabeli - zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
Data: 2020-11-17, rozmiar: 32 KB