6 grudnia 2019

Organy prowadzące realizujące moduł 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2020 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej zgodnie z § 4 pkt 2 ww. umowy.

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące, należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9,15-950 Białystok.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 3 pkt 4 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2020 r.

Wzory sprawozdań należy pobrać  ze strony:  https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3