14 października 2021

Informacja o naborze wniosków o wsparcie finansowe na rok 2022 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. prowadzony jest w terminach:

 • do 31 października 2021 r. dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają wnioski do organów prowadzących;
 • do 20 listopada 2021 r. organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne występują z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 15 września 2021 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3508), organy prowadzące składają wnioski (skierowane do Wojewody Podlaskiego) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 20 listopada 2021 r. (data wpływu do kuratorium).

Informujemy, że kwestie szczegółowe dotyczące realizacji Programu regulują:

Formularze wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgodnie z rozporządzeniem w Programie mogą uczestniczyć:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (zwane „placówkami wychowania przedszkolnego”),
 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (zwane „szkołami”),
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu. Zasada ta nie dotyczy szkół i placówek wychowania przedszkolnego wchodzących w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Ponadto w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi dyrektor szkoły może złożyć dwa wnioski: jeden w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w ramach Kierunku interwencji 3.1., a drugi w odniesieniu do uczniów klas I-VIII w ramach Kierunku interwencji 3.2.

Kwoty wsparcia finansowego uzależnione są od liczby wychowanków/uczniów (wg stanu podanego do SIO na dzień 30 września 2021 r.):

 • w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Liczba wychowanków Maksymalna kwota dofinansowania Minimalny wkład własny do maksymalnej kwoty dofinansowania Całkowity koszt realizacji zadania (przy maksymalnym dofinansowaniu)
nie więcej niż 25 dzieci 1 500 zł 375 zł 1 875 zł
od 26 do 75 dzieci 2 500 zł 625 zł 3 125 zł
więcej niż 75 dzieci 3 000 zł 750 zł 3 750 zł
 • w przypadku szkół
Liczba uczniów Maksymalna kwota dofinansowania Minimalny wkład własny do maksymalnej kwoty dofinansowania Całkowity koszt realizacji zadania (przy maksymalnym dofinansowaniu) Minimalny koszt zakupu książek w ramach dofinansowania

(min. 50% kosztu całkowitego)

nie więcej niż 70 uczniów 3 000zł 750 zł 3 750 zł 1 875
od 71 do 170 uczniów 4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł 2 500
więcej niż 171 uczniów 12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł 7 500
 • w przypadku biblioteki pedagogicznej
Maksymalna kwota dofinansowania Minimalny wkład własny do maksymalnej kwoty dofinansowania Całkowity koszt realizacji zadania

(przy maksymalnym dofinansowaniu)

Minimalny koszt zakupu książek w ramach dofinansowania
3 000zł 750 zł 3 750 zł 1 875

 

Jednocześnie informujemy, że organ prowadzący, przygotowując wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego, powinien zweryfikować wnioski złożone przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych, w szczególności:

 • w zakresie kompletności wniosku, terminowości jego złożenia i poprawności danych w nim zawartych;
 • pod względem finansowym w zakresie dopuszczalnej wysokości kwoty dofinansowania, zadeklarowanej wysokości wkładu własnego, całkowitego kosztu realizacji zadania, przeznaczenia środków finansowych;
 • pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z celami Priorytetu 3 planowych przez placówki wychowania przedszkolnego/szkoły/biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Organy prowadzące mogą składać wnioski w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP, w przypadku wniosków opatrzonych podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez uprawnione osoby). W danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, w szczególności w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP nie składa się formy papierowej wniosku. Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych stanowi integralną część wniosku organu prowadzącego i należy pamiętać o dołączeniu tego załącznika (podpisanego) do wniosku. Ponadto należy sprawdzić czy wszystkie pola w wykazie są czytelne (tzn. nic nie zostało ucięte bądź ukryte).

Ponadto informujemy, że w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji gminy (na terenie, której funkcjonuje dana placówka wychowania przedszkolnego / szkoła/ biblioteka pedagogiczna) do właściwego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI, we wniosku organu prowadzącego), który należy wskazać w załączniku do wniosku organu prowadzącego (plik Excel), należy posłużyć się informacjami zawartymi na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego. Województwo podlaskie znajduje się w obszarze Polski Wschodniej, niemniej na jego terenie występują gminy, które mają bardziej szczegółową klasyfikację (miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszary zmarginalizowane – obejmujące małe miasta i obszary wiejskie). Wówczas należy wskazać ten typ OSI.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku zadanie koordynuje pani Ewa Piotrowska-Lipska – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego, tel. (85) 748 48 43 lub 15.