31 października 2017

Nowe SIO. MEN przypomina o obowiązku dokonania niezbędnych zmian w RSPO

Szanowni Państwo przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

poniżej przedstawiam Państwu opis działań, które powinny zostać wykonane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

  1. Przekazanie informacji do RSPO o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty oraz art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe

Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 28b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1927 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazywania do RSPO informacji o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z póżn. zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 949), jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazania do RSPO, do dnia 15 września 2017 r., informacji o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o niezwłoczne przekazanie powyższych danych.

W celu przekazania tych danych należy w RSPO w zakładce Placówki wejść w szczegóły przekazanej szkoły oraz kliknąć przycisk Modyfikuj znajdujący się w prawym górnym rogu (znak ołówka). Następnie w polu Wybierz jedną z podstaw prawnych przekazania małej szkoły: należy odpowiednio zaznaczyć:

  • ’czy szkoła jest przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty i wtedy zaznaczyć opcję Przekazanie do 31 sierpnia 2017 r. – szkoła przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • lub czy w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe i wtedy zaznaczyć opcję Przekazanie od 1 września 2017 r. – szkoła przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  1. Likwidacja gimnazjów w RSPO

Uprzejmie proszę o niezwłoczne dokonanie w RSPO likwidacji tych gimnazjów, które w związku z reformą oświaty, na mocy podjętych uchwał zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Uwaga: Przekazany (niżej podlinkowany) załącznik nie zawiera listy gimnazjów do likwidacji. Proszę o dokonanie likwidacji gimnazjów zgodnie z podjętymi uchwałami.

  1. Likwidacja w RSPO szkół, które już nie funkcjonują w systemie oświaty

Uprzejmie prosimy o dokonanie weryfikacji wszystkich szkół i placówek zarejestrowanych w RSPO w Państwa Jednostkach Samorządu Terytorialnego i o dokonanie likwidacji w RSPO tych szkół, które już nie funkcjonują w systemie oświaty. Są to takie typy szkół jak:

  • liceum profilowane,
  • technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
  • liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
  • kolegium nauczycielskie,
  • nauczycielskie kolegium języków obcych.

W przypadku, gdy posiadają Państwo w swoich rejestrach szkoły lub placówki oświatowe, które już nie funkcjonują, to należy takie szkoły lub placówki zlikwidować w RSPO.

W załączeniu przekazuję Państwu plik excel (Wykaz szkół do likwidacji w RSPO) zawierający wykaz szkół, które już nie funkcjonują, a które znajdują się w RSPO. Informacja o organie rejestrującym znajduje się w kolumnie K. Uprzejmie proszę o weryfikację szkół zawartych w wykazie oraz o niezwłoczne dokonanie ich likwidacji w RSPO.

Z poważaniem
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Załączniki

Wykaz szkół do likiwdacji w RSPO
Data: 2017-10-31, rozmiar: 128 KB