7 września 2017

Komunikat dotyczący uruchamiania kolejnych funkcjonalności nowego SIO oraz wykazywania uczniów gimnazjum i Zasadniczych Szkół Zawodowych w nowym SIO

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy komunikat dotyczący etapowego uruchamiania kolejnych funkcjonalności
zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, to jest nowego SIO, w roku szkolnym 2017/2018
oraz wykazywania uczniów/nauczycieli dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół
zawodowych w nowym SIO.

1. Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO

W związku z trwającymi pracami programistycznymi kolejne funkcjonalności nowego SIO będą wdrażane etapowo. Po uruchomieniu modułu UCZEŃ prosimy zarejestrować wszystkich uczniów w szkołach, zgodnie z poniższymi wytycznymi, tak aby uczniowie widnieli na listach uczniów. Następnie będą Państwo przypisywać uczniów do oddziałów – po uruchomieniu tej funkcjonalności, a także rejestrować nauczycieli – również po uruchomieniu tej funkcjonalności.

Kolejne moduły nowego SIO (kolejne funkcjonalności) będą sukcesywnie uruchamiane w roku szkolnym 2017/2018. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Uprzejmie przypominamy także, że wszystkie bieżące komunikaty, dotyczące funkcjonowania nowego SIO, są zamieszczane w aktualnościach na stronie zmodernizowanego SIO pod adresem:
https://cie.men.gov.pl/category/modernizacja-sio/aktualnosci/

2. Wykazywanie uczniów/nauczycieli gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych

W związku ze zmianami w systemie oświaty, to jest przekształceniem lub włączeniem gimnazjum do
szkoły innego typu oraz powstaniem nowej branżowej szkoły I stopnia, przedstawiamy Państwu podstawowe informacje jak należy wykazywać dane dotyczące dotychczasowego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (nowe SIO).

2.1. Przekształcenie/włączenie gimnazjum do szkoły innego typu

Gimnazjum mogło zostać przekształcone lub włączone do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

W ramach ww. szkół w nowym SIO oprócz oddziałów podstawowych szkoły danego typu (to jest oddziałów podstawowych szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia), będą funkcjonowały oddziały podstawowe typu gimnazjum. W oddziałach podstawowych typu gimnazjum należy wykazać uczniów klas drugich i trzecich dotychczasowego gimnazjum.

W przypadku włączenia lub przekształcenia gimnazjum dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie.

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu należy na nowo wprowadzić wszystkie dane uczniów gimnazjum, tj. zarejestrować uczniów dotychczasowego gimnazjum (druga i trzecia klasa) w szkole, do której gimnazjum jest włączane. Następnie uczniów tych należy przypisać do odpowiednich oddziałów podstawowych typu gimnazjum funkcjonujących w ramach szkoły, do której gimnazjum zostało włączone. Ponadto w momencie uruchomienia w nowym SIO modułu NAUCZYCIEL należy na nowo wprowadzić dane nauczycieli gimnazjum.

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły należy na nowo wprowadzić wszystkie dane, tj. zarejestrować wszystkich uczniów, w tym uczniów dotychczasowego gimnazjum i przypisać ich do odpowiednich oddziałów. Uczniów klas drugich i trzecich dotychczasowego gimnazjum należy zarejestrować i przypisać do oddziałów podstawowych typu gimnazjum funkcjonujących w ramach szkoły, w którą gimnazjum zostało przekształcone. Ponadto w momencie uruchomienia w nowym SIO modułu NAUCZYCIEL należy na nowo wprowadzić dane wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli gimnazjum.

2.2. Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia

W Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia zostanie dokonanie automatycznie. Oznacza to, że w RSPO jednostki samorządu terytorialnego zarówno nie likwidują zasadniczych szkół zawodowych, jak i nie rejestrują branżowych szkół I stopnia. Jednostka samorządu terytorialnego dokona jedynie modyfikacji nazwy szkoły z zasadniczej szkoły zawodowej na branżową szkołę I stopnia.

Zgodnie z przepisami prawa, zasadnicza szkoła zawodowa z dniem 1 września 2017 r. staje się branżową szkołą I stopnia. W związku z tym, w branżowej szkole I stopnia oprócz oddziałów podstawowych typu branżowej szkoły I stopnia będą funkcjonowały oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej.

W nowym SIO wszystkie dane zasadniczej szkoły zawodowej wprowadzone do SIO do 14 lipca br. zostaną przeniesione (zmigrowane) do branżowej szkoły I stopnia, w tym dane dotyczące uczniów i nauczycieli.

UWAGA: W przypadku włączenia lub przekształcenia gimnazjum w branżową szkołę I stopnia w branżowej szkole I stopnia mogą funkcjonować trzy typy oddziałów podstawowych, to jest:

  • odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia (pierwsza klasa),
  • odziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej (pierwsza klasa w przypadku naboru lutowego oraz druga i trzecia klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
  • odziały podstawowe typu gimnazjum (druga i trzecia klasa gimnazjum).

Dane uczniów gimnazjum, które zostało włączone lub przekształcone w branżową szkołę I stopnia, nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie.
Jeśli gimnazjum jest włączane do branżowej szkoły I stopnia należy na nowo zarejestrować uczniów dotychczasowego gimnazjum (druga i trzecia klasa) i przypisać tych uczniów do oddziałów podstawowych typu gimnazjum w branżowej szkole I stopnia. Ponadto w momencie uruchomienia w nowym SIO modułu NAUCZYCIEL należy na nowo wprowadzić dane nauczycieli gimnazjum. Jeśli gimnazjum jest przekształcane w branżową szkołę I stopnia należy na nowo wprowadzić wszystkie dane do nowego SIO, tj. zarejestrować wszystkich uczniów, w tym uczniów dotychczasowego gimnazjum, i przypisać ich do odpowiednich oddziałów. Ponadto w momencie uruchomienia w nowym SIO modułu NAUCZYCIEL należy na nowo wprowadzić dane wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli gimnazjum.

2.3. Zespół dwuelementowy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową, natomiast zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia.

Dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie.
W ośmioletniej szkole podstawowej powstającej z zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum należy zarejestrować uczniów dotychczasowego gimnazjum i przypisać ich do oddziałów podstawowych typu gimnazjum.
W branżowej szkole I stopnia powstającej z zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa należy zarejestrować uczniów dotychczasowego gimnazjum i przypisać ich do oddziałów podstawowych typu gimnazjum.

Dane uczniów zasadniczej szkoły zawodowej wykazane do 14 lipca br. zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) do branżowej szkoły I stopnia.

UWAGA: W branżowej szkole I stopnia będą funkcjonowały trzy typy oddziałów podstawowych, to jest:

  • odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia (pierwsza klasa),
  • odziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej (pierwsza klasa w przypadku naboru lutowego oraz druga i trzecia klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
  • odziały podstawowe typu gimnazjum (druga i trzecia klasa gimnazjum).

W momencie uruchomienia w nowym SIO modułu NAUCZYCIEL należy zarejestrować w powstającej ośmioletniej szkole podstawowej oraz branżowej szkole I stopnia wszystkich nauczycieli, którzy dotychczas byli zatrudnieni w zespole szkół.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej