21 kwietnia 2022

Informacja o składaniu wniosków o nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Obowiązujące rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078 ze zm.)

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

 • dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (we wniosku należy umieścić informację o opinii rady pedagogicznej),
 • organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu powyższe kryteria.

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie.

Druki wniosków do pobrania:

Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach:

 • do 31 maja 2022 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki,
 • do 30 czerwca 2022 r. o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z nagrodami udziela Magdalena Kozłowska – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, tel. (85) 748-48-38.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950
 3. Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, w powiązaniu z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – w celu prowadzenia postępowań w sprawie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji – 10 lat.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 7. W trakcie opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki