14 grudnia 2017

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2018 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2018 r.

Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium.

Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisaną przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu wypełniony dwustronnie na jednej kartce (zał. nr 1 albo zał. nr 2).
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez wpisywania daty, bez pieczęci nagłówkowej i podpisu dyrektora. Z zapytaniemo udzielenie informacji do Krajowego Rejestru Karnego wystąpi Ministerstwo Edukacji Narodowej (zał. nr 4).

Dokumentacja dotycząca Medali Komisji Edukacji Narodowej powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do medalu KEN, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły),
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących formularzach wypełniony dwustronnie na jednej kartce (zał. nr 3).
 3. Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia nie będą rozpatrywane.

Ponadto przypominam, że zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych
i resortowych regulują następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2015 r., 475 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 678 z poźn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz.1073 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1189
  z późn. zm.)

W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z Magdaleną Kozłowską – inspektorem w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój 101, tel. 85 748 48 00.

 

Podlaski Kurator Oświaty
Jadwiga Mariola Szczypiń

Załączniki