20 grudnia 2022

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych.

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z późn. zm.) działalność innowacyjna staje się integralnym elementem, funkcjonującym we wszystkich obszarach pracy szkół i placówek, aby zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

Wprowadzone ww. ustawą Prawo oświatowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają: art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art. 86 ust. 1, art. 98 ust. 2 pkt 3.

W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Warunki i zasady realizacji innowacji powinien określić dyrektor szkoły lub placówki.

W związku z powyższym nie należy przesyłać do kuratorium oświaty dokumentacji dotyczącej podejmowanych w szkole lub placówce innowacji pedagogicznych.