21 listopada 2016

Terminy dystrybucji podręczników zaadaptowanych dla uczniów niepełnosprawnych z klas II i III szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie

W ślad za pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego z dnia 05.08.2016 r. oraz w nawiązaniu do ustaleń spotkania, które odbyło się 29.06.2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych z klas II i III szkół podstawowych z następującymi Wykonawcami:

 • w systemie Braille’a – z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin;
 • w druku powiększonym – z firmą „System Graf” drukarnia Agencja Reklamowo – Wydawnicza Janusz Laskowski z siedzibą w Zemborzycach Tereszyńskich nr 73 B, 20-515 Lublin;
 • dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją – z firmą Altix Sp. z o. o. z siedzibą w warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa;
 • dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym – Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa.

Zgodnie z harmonogramami przekazanymi z Wykonawcami terminy dystrybucji adaptacji do szkół przedstawiają się następująco:

 • w systemie Braille’a: 05 – 10.08.2016 r.
 • w druku powiększonym: 12 – 23.08.2016 r.
 • dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją: 12 – 16.08.2016 r.
 • dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym: 12 – 16.08.2016 r.

Jednocześnie przypominam o konieczności zapewnienia w ww. terminach dystrybucji obecności w szkołach osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, dysponującej pieczęcią szkoły, która niezwłocznie sprawdzi:

 • czy szkoła otrzymała wszystkie ujęte adaptacje składające się z odpowiedniej liczby tomów,
 • czy adaptacje nie są uszkodzone lub wadliwe fabrycznie,
 • zgłosi ewentualne wady/uszkodzenia Wykonawcy w celu dokonania niezwłocznej wymiany,
 • potwierdzi w aplikacji odbiór adaptacji zgodnie z przyjętymi założeniami na etapie zbierania i generowania zamówień ze szkół.

Wicekurator Oświaty
/-/
mgr Bożena Dzitkowska