23 maja 2017

Przestrzeganie praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, sygnalizującym występowanie nieprawidłowości podczas badań kontrolnych uczniów na terenie szkół i placówek (medycyna szkolna), proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw pacjenta w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że zgłoszenia rodziców uczniów dotyczyły m.in. praktyki wykonywania poszczególnych badań dzieci (ważenie, ocena wzroku, ocena ewentualnych zaburzeń układu ruchu) w samej bieliźnie, w obecności rówieśników. Ponadto wyniki badania oraz wszelkie komentarze dotyczące stanu zdrowia dziecka były przekazywane w obecności pozostałych dzieci, czekających na badanie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie w myśl z art. 22 ust. 1 powyższej ustawy osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tych praw.

Prawem pacjenta i jednocześnie obowiązkiem osoby wykonującej zawód medyczny jest zachowanie tajemnicy informacji o badanej osobie. Badania dzieci powinny zatem odbywać się pojedynczo, a informacje o ich stanie zdrowia powinny być przekazywane jedynie dziecku i jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Mając na uwadze powyższe informacje, proszę o podjęcie ewentualnych działań zapobiegających łamaniu przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie szkoły praw uczniów do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zachowania w tajemnicy informacji z nimi związanych.

 

Wicekurator Oświaty
Bożena Dzitkowska