24 stycznia 2017

Projekty „LOOK II” i „Ochronić dzieciństwo” Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki rozpoczął realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje):

1. LOOK II – kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok

Celem głównym projektu jest ochrona małych dzieci w wieku 0-6 przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodzicielskie dla rodzin z terenu Miasta Białegostoku. Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK i zakłada doskonalenie w/w systemu, a także wymianę informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą pomiędzy instytucjami zaangażowany w pomoc rodzinie z małym dzieckiem z terenu Miasta Białystok

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej: http://codir.bialystok.pl/aktualnosci/program-look-ii/

2. Ochronić dzieciństwo

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy z woj. podlaskiego. W ramach projektu przewidziano: wspieranie dzieci i przygotowanie ich do uczestnictwa w procedurach, edukacja rodziców na temat przepisów prawnych, kompetencji służb, procedur przesłuchania, oraz wsparcia dziecka, wspieranie placówek oświatowych w zakresie tworzenia polityki ochrony dzieci, szkolenie pracowników placówek oświatowych w zakresie ochry dzieci przed krzywdzeniem.
Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej: http://codir.bialystok.pl/aktualnosci/program-bezpieczne-dziecinstwo/