30 października 2017

Podstawowe informacje o akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie podlaskim

Podstawowe informacje o akredytacji form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim

 1. Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w szczególności art. 117, 118;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.).
 1. Istota akredytacji

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

Poddanie się procesowi akredytacji jest dobrowolne.

Procedura przyznania akredytacji formie kształcenia ustawicznego podejmowana jest na wniosek osoby kierującej placówką, po wpłynięciu stosownego wniosku do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Obejmuje jedną formę prowadzonego kształcenia zgłoszonego we wniosku o przyznanie akredytacji.

Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

 1. Formy kształcenia ustawicznego, które można zgłaszać do akredytować (art. 118 i 117 ustawy Prawo oświatowe):
 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 2. kurs umiejętności zawodowych;
 3. kurs kompetencji ogólnych;
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 5. kurs, inny niż wyżej wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzony w oparciu o program określony na podstawie odrębnych przepisów.

Podmioty uprawnione do prowadzenia poszczególnych form kształcenia ustawicznego zostały określone w art. 117 ustawy Prawo oświatowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 3. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe;
 4. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kursy kompetencji ogólnych oraz inne kursy, o których mowa w pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.
 1. Podmioty/placówki uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji (art. 118 ustawy Prawo oświatowe):
 • placówki kształcenia ustawicznego;
 • centra kształcenia zawodowego;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy Prawo oświatowe, lub innej formy wychowania przedszkolnego), a także instytucje rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat.
 1. Akredytację może uzyskać placówka/centrum, które (art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe):

 

 1. prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
 2. opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
 3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 4. zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 5. zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5- w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 6. zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
 7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
 8. udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.
 1. Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia ws. akredytacji.

Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego, której ma być przyznana akredytacja.

Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Wnioski o przyznanie akredytacji można składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku lub przesyłać pocztą na adres:

Podlaski Kurator Oświaty
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

 1. Dokumenty załączane do wniosku (§ 3 ust. 3 rozporządzenia ws. akredytacji):

 

 1. kopia aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. kopia statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot;
 3. własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowana przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 4. dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej albo oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całości kształcenia nieodpłatnie.
 1. Opłata akredytacyjna

Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną na poniżej wskazany rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

W roku 2023 wysokość opłaty akredytacyjnej wynosi 1210,74 zł.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

 1. Proces rozpatrywania wniosku obejmuje:
 • ocenę formalną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez wyznaczonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytatora, w przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, kurator oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką o usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie,
 • ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez zespół akredytacyjny, zespół akredytacyjny może zwracać się do dyrektora placówki, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej – do osoby reprezentującej ten podmiot, o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji,
 • ocenę stanu faktycznego podczas wizyty akredytacyjnej w placówce,
 • wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji.
 1. Zespół akredytacyjny

W skład zespołu akredytacyjnego powoływanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wchodzą:

 1. dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, z których jeden jest przewodniczącym zespołu;
 2. przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy, w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną prowadzoną przez powiat;
 3. przedstawiciel powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną inną niż prowadzona przez powiat, placówkę niepubliczną lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;
 4. przedstawiciel organizacji pracodawców;
 5. w skład zespołu może być powołany specjalista w zakresie określonej dziedziny wiedzy dotyczącej kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji (na wniosek przewodniczącego zespołu).

Zespół akredytacyjny ocenia spełnianie przez placówkę warunków na podstawie:

 1. wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
 2. oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscach prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji.

Z prac zespołu akredytacyjnego jest sporządzany protokół.

 1. Wizyta akredytacyjna

Jeżeli ocena merytoryczna wniosku i dołączonych do niego dokumentów potwierdza spełnianie przez placówkę warunków określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji.

Przewodniczący zespołu powiadamia na piśmie dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot, o terminie i programie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wizyty.

 1. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji

Kurator oświaty uwzględniając ocenę ustaloną przez zespół akredytacyjny wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji na formę kształcenia ustawicznego zgłoszonego we wniosku.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykaz placówek posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

 1. Cofnięcie akredytacji

Jeżeli kurator oświaty stwierdzi, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, powiadamia o tym dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot, oraz wyznacza placówce albo temu podmiotowi termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 14 dni.

Kurator oświaty może również zobowiązać placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych do przedstawienia w tym terminie ponownie własnej oceny, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia ws. akredytacji, opracowanej przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą ten podmiot, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Jeżeli placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia.

O cofnięciu akredytacji, kurator oświaty niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot.

W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.

 1. Koordynator zadania

Ewa Piotrowska-Lipska – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego, tel.: 85 748 48 15

 

Opracowano wg stanu prawnego na dzień 31.12.2022 r.

 

Załączniki