21 marca 2019

Podstawowe informacje o przyznawaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli

I. Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, z późn. zm.) – w szczególności rozdział 9.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) – w szczególności art. 320-321.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. poz. 1611, z późn. zm.).
 7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 poz. 256).

II. Istota akredytacji i wstępnej akredytacji

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.

Wstępna akredytacja jest przyznawana nowotworzonej placówce, która przedstawi statut zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia. Kurator oświaty dokonuje oceny działalności placówki posiadającej wstępną akredytację w okresie 2 lat od jej utworzenia. (art. 185 ustawy Prawo oświatowe)

III. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji

O przyznanie akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, których siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego.

Placówki doskonalenia, które uzyskały akredytację na podstawie ustawy o systemie oświaty zachowują tę akredytację do 31 sierpnia 2020 r. Przed upływem tego terminu muszą poddać się ocenie działalności placówki dokonywanej przez kuratora oświaty.

Organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązane uzyskać wstępną akredytację (art. 185 ustawy Prawo oświatowe).

IV. Wniosek o akredytację może być złożony przez placówkę, która spełnia następujące warunki (§ 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe):

 1. prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
 2. organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
  1. zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
  2. sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
 3. w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
 4. wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
 5. opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;
 6. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
 7. zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
 10. prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

V. Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która (§ 3 rozporządzenia ws. akredytacji):

 1. prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa:
  1. jej statut jest zgodny z przepisami prawa,
  2. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny są przygotowywane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia,
  3. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia,
  4. formy doskonalenia zawodowego nauczycieli są organizowane i prowadzone zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia,
  5. nie prowadzi i nie uczestniczy w prowadzeniu form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do których prowadzenia nie ma uprawnień;
 2. organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek:
  1. organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
  2. wsparcie otrzymywane w placówce doskonalenia jest odpowiednie do potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek korzystających z oferty placówki i sprzyja ich rozwojowi zawodowemu,
  3. w realizacji zadań placówka doskonalenia stosuje różne formy i metody pracy dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
 3. w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia:
  1. w planie pracy placówki doskonalenia na rok szkolny są wykorzystywane wyniki nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami korzystającymi z jej oferty oraz wyniki egzaminów zewnętrznych,
  2. placówka doskonalenia systematycznie pozyskuje i analizuje informacje od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty na temat działań podejmowanych przez placówkę doskonalenia,
  3. wnioski z analizy informacji pozyskanych od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i działań prowadzonych przez placówkę doskonalenia,
  4. w placówce doskonalenia analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej placówki doskonalenia,
  5. analizy, o których mowa w lit. d, prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki doskonalenia oraz planuje i podejmuje działania służące podnoszeniu jakości jej pracy,
  6. realizacja oferty placówki doskonalenia jest monitorowana i analizowana, a w razie potrzeby modyfikowana;
 4. wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracując w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i uczelniami;
 5. opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali:
  1. posiada opisany, spójny system zapewniania jakości,
  2. w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie modyfikuje narzędzia ewaluacyjne,
  3. systematycznie analizuje wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowywaniu i organizacji form doskonalenia oraz tworzeniu oferty szkoleniowej,
  4. sposób zarządzania placówką doskonalenia zapewnia warunki do realizacji jej zadań i sprzyja podnoszeniu jakości jej pracy;
 6. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę:
  1. zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  2. zatrudnieni specjaliści niebędący nauczycielami legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki doskonalenia,
  3. dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  4. nauczyciele i specjaliści prowadzący formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć,
  5. zatrudnione osoby systematycznie i w sposób udokumentowany aktualizują swoją wiedzę merytoryczną i podnoszą kompetencje zawodowe, w tym w zakresie metod pracy z dorosłymi;
 7. zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
  1. nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym,
  2. osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć,
  3. praca kadry jest systematycznie oceniana i są uwzględniane opinie słuchaczy;
 8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:
  1. pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewniają jego prawidłowy przebieg i realizację celów programowych,
  2. nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwia stosowanie form i metod pracy wynikających z potrzeb i specyfiki realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach kształcenia,
  5. baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym;
 10. prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli:
  1. posiada i upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej,
  2. opracowuje i wydaje, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, publikacje metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,
  3. prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej.

VI. Opłata akredytacyjna

Placówka doskonalenia nauczycieli ubiegająca się o akredytację – z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie – wnosi opłatę akredytacyjną. (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)

Placówki z terenu województwa podlaskiego wnoszą opłatę akredytacyjną na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

NBP O/O Białystok

22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od chwili złożenia przez dyrektora placówki wniosku o przyznanie akredytacji.

W roku 2020 opłata akredytacyjna wynosi 1 036,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze).

W kolejnych latach kalendarzowych wysokość tej opłaty ustala Podlaski Kurator Oświaty, z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji, a informację o jej wysokości w danym roku kalendarzowym podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (§ 13 rozporządzenia ws. akredytacji).

VII. Wniosek o przyznanie akredytacji wstępnej nowo tworzonej placówce doskonalenia nauczycieli (§ 5 rozporządzenia ws. akredytacji):

 1. Wniosek o przyznanie nowo tworzonej placówce wstępnej akredytacji skierowany do Podlaskiego Kuratora Oświaty składa organ prowadzący/osoba prowadząca placówkę doskonalenia.
 2. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku bądź przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

 1. Do wniosku dołącza się:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia;
  3. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadziła nieodpłatnie;
  5. kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego status prawny osoby prawnej zakładającej niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

VIII. Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli już funkcjonującej (§ 4 rozporządzenia ws. akredytacji):

 1. Wniosek o przyznanie placówce akredytacji skierowany do Podlaskiego Kuratora Oświaty składa dyrektor placówki doskonalenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku bądź przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

 1. Do wniosku dołącza się:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. plan pracy placówki na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  3. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych, uwzględniającą spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, opracowaną przez dyrektora placówki doskonalenia;
  4. informację o kwalifikacjach zatrudnionej kadry;
  5. wnioski z analizy informacji pozyskanych od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty[1], za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  6. wnioski i rekomendacje z analizy wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyników ewaluacji wewnętrznej placówki doskonalenia[2];
  7. opis systemu zapewniania jakości[3];
  8. dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.
  9. kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o wpisie placówki do ewidencji.
 2. W przypadku placówki doskonalenia posiadającej wstępną akredytację do wniosku dołącza się dokumenty wymienione wyżej, obejmujące cały okres jej działalności.

IX. Proces rozpatrywania wniosku o akredytację obejmuje:

 1. Ocenę formalną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez wyznaczonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytatora koordynującego akredytację placówek doskonalenia nauczycieli.
  W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, kurator oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką o usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie.
 2. Ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez zespół akredytacyjny.
  Zespół akredytacyjny może zwracać się do osoby kierującej placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie zgłoszonym do akredytacji.
  Jeżeli z wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że placówka doskonalenia nie spełnia warunków określonych w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, zespół akredytacyjny, po dokonaniu wstępnej oceny działalności placówki, może ustalić ocenę negatywną.
 3. Ocenę stanu faktycznego podczas wizyty akredytacyjnej w placówce.
 4. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji.

W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia, ubiegającej się o wstępną akredytację, zespół akredytacyjny dokonuje oceny działalności placówki doskonalenia na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów.

X. Zespół akredytacyjny (§ 6 rozporządzenia ws. akredytacji)

Kurator oświaty powołuje zespół akredytacyjny, w skład którego wchodzą:

 1. dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników kuratorium oświaty, z których jeden jest przewodniczącym zespołu;
 2. dyrektor szkoły lub placówki posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – spośród kandydatów rekomendowanych przez organy prowadzące szkoły lub placówki;
 3. nauczyciel dyplomowany albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli – spośród kandydatów rekomendowanych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli lub placówki doskonalenia nauczycieli;
 4. nauczyciel dyplomowany zatrudniony w zakładzie kształcenia nauczycieli albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie kształcenia nauczycieli.

Członkowie zespołu akredytacyjnego nie mogą być zatrudnieni w placówce doskonalenia ubiegającej się o akredytację.

W pracach zespołu akredytacyjnego może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację lub inna osoba wskazana przez ten organ, spełniająca jeden z warunków określonych wyżej w pkt 2 i 3.

X. Wizyta akredytacyjna (§ 7 rozporządzenia ws. akredytacji)

Jeżeli wniosek i dołączone do niego dokumenty potwierdzają spełnianie przez placówkę doskonalenia warunków określonych w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w siedzibie placówki doskonalenia oraz powiadamia o tym dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wizyty.

Jeżeli placówka doskonalenia organizuje formy doskonalenia również poza siedzibą, zespół akredytacyjny może przeprowadzić wizytę akredytacyjną także w miejscach, w których te formy doskonalenia są organizowane. W tym przypadku, przewodniczący zespołu akredytacyjnego może wskazać wybrany zakres działalności placówki doskonalenia podlegający ocenie w trakcie wizyty akredytacyjnej oraz wyznaczyć co najmniej dwóch członków zespołu do jej przeprowadzenia.

Po przeprowadzeniu wizyt akredytacyjnych, zespół akredytacyjny na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej, dokonuje końcowej oceny i przedstawia ją niezwłocznie kuratorowi oświaty.

Ocena działalności placówki doskonalenia dokonana przez zespół akredytacyjny ma charakter opisowy. Ponadto zawiera stwierdzenie uogólniające czy placówka doskonalenia spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, wymagane do uzyskania akredytacji.

XI. Przyznanie akredytacji placówce

Kurator oświaty przyznaje placówce doskonalenia nauczycieli akredytację, jeżeli na podstawie pozytywnej oceny jej działalności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia.

W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.

XII.  Cofnięcie akredytacji placówce (art. 186 ustawy Prawo oświatowe i §14 rozporządzenia ws. akredytacji)

Jeżeli kurator oświaty ustali, że placówka doskonalenia, która posiada akredytację albo akredytację wstępną, przestała spełniać którykolwiek z warunków określonych odpowiednio w § 3 albo w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 6 i 8 rozporządzenia ws. akredytacji, powiadamia o tym organ prowadzący oraz wyznacza placówce termin usunięcia uchybień nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może także zobowiązać placówkę doskonalenia do przedstawienia w tym terminie własnej oceny działalności placówki doskonalenia opracowanej przez dyrektora placówki.

Jeżeli placówka doskonalenia w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację. Przed cofnięciem akredytacji kurator oświaty może zasięgnąć opinii zespołu akredytacyjnego.

O cofnięciu akredytacji kurator oświaty niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę doskonalenia oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Placówka doskonalenia, której cofnięto akredytację, jest obowiązana:

1) w terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji wprowadzić roczny program naprawczy;

2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia rocznego programu naprawczego poddać się ocenie działalności przeprowadzanej przez kuratora oświaty.

Placówka doskonalenia, której kurator oświaty cofnął akredytację, może ubiegać się ponownie o jej przyznanie po zrealizowaniu rocznego programu naprawczego.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny kurator stwierdzi, że placówka nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, to placówka ulega likwidacji.

 

 

 

Opracowano wg stanu prawnego na dzień 20 lutego 2020 r.

[1] o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia ws. akredytacji

[2] o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e rozporządzenia ws. akredytacji

[3] o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia ws. akredytacji