15 kwietnia 2021

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w okresie od II do IV kwartału 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną od dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dot. podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

Informuję, że został przeprowadzony konkurs na wykonywanie w okresie od II do IV kwartału 2021 r. badań lekarskich z zakresu medycyny pracy:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z wydaniem zaświadczenia o zdolności do odbywania praktycznej nauki zawodu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U z 2019, poz. 1651) oraz badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 1659, z późn. zm.)

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,

– niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

W załączeniu przesyłam wykaz wyłonionych podstawowych jednostek służby medycyny pracy do przeprowadzania ww. badań mieszkańców województwa podlaskiego.

Przypominam, że niedopuszczalne jest wpisywanie w skierowaniach „czynniki chemiczne”, „czynniki drażniące, uczulające”, „czynniki biologiczne”, hałas, zapyleniebez określenia rodzaju czynnika i poziomu narażenia.

Nieprecyzyjnie wystawione skierowanie stwarza bowiem lekarzowi trudności w podjęciu decyzji co do oceny możliwości pobierania nauki, a niepotrzebnie rozszerzony zakres badań pociąga za sobą duże koszty finansowe pochodzące ze środków publicznych.

Badania będą przeprowadzane zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019.1651 ) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż w celu zapewnienia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kandydatom i uczniom kierunku kolejowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniu na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych. Ośrodek zawarł umowę ze Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa – miejsce wykonywania badań to: Przychodnia Badań Profilaktycznych 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1.

Załączniki

Wykaz pjsmp w II-III-IV kwartale 2021 r.
Wykaz pjsmp w II-III-IV kwartale 2021 r.
Data: 2021-04-15, rozmiar: 113 KB