8 maja 2020

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.: poz. 530, 564, 657, 781) – § 11b i § 13 pkt 1., informuję o zmianach w rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zmiana terminów rekrutacji.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa podlaskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 12 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim […] (§ 13 pkt 1ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone i podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej na stronie internetowej ministerstwa (http://www.men.gov.pl).

Natomiast nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych dla województwa podlaskiego określi i poda do publicznej wiadomości Podlaski Kurator Oświaty na stronie internetowej urzędu (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).

Nowych terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów, nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

Zmiana sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§ 11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zmiana terminu potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły.

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych okoliczności.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w ww. oświadczeniach wynosi 5 dni (§ 11b ust. 8a pkt 1 ww. rozporządzenia).

Nowy termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Zmiany zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Zgodnie z przepisem § 11b ust. 4 ww. rozporządzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3 –7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 lub 3 tj. określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Podlaskiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych).

Zaświadczenia i orzeczenia wymienione w powyższym przepisie obejmują:

  1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
  2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
  3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy kandydatów do techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Podlaskiego Kuratora Oświaty (w przypadku kandydatów do szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Zgodnie z § 11b ust. 6 ww. rozporządzenia, informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w jednym z określonych powyżej terminów (dla techników oraz szkół branżowych I stopnia termin określa Minister Edukacji Narodowej, a dla szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych termin określa Podlaski Kurator Oświaty). W takim przypadku właściwe odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 tego rozporządzenia).

Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).

Zmian dotyczących zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).

Nowe terminy trybu odwoławczego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni (§ 11b ust. 8a pkt 2 ww. rozporządzenia).

Wskazany termin nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Brak postępowania uzupełniającego.

Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (§ 11b ust. 8b ww. rozporządzenia).