29 listopada 2021

KOMUNIKAT Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Podstawa prawna:

  1. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty, realizując zadania związane z przygotowaniem procesu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych – zgodnie z ww. art. 148 ustawy Prawo oświatowe – corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zwanych dalej konkursami adresowanych do uczniów szkoły podstawowej, organizowanych w bieżącym roku szkolnym z wyjątkiem wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

I.     Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych1) – dokonuje dyrektor szkoły wskazując organizatora2) danego konkursu.
II.     Zgłoszenia konkursu należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając do Podlaskiego Kuratora Oświaty na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl:

1)      Wniosek zgłoszenia konkursu 2022-2023 – kopia w wersji papierowej podpisanej przez dyrektora szkoły;
2)      Wniosek zgłoszenia konkursu 2022-2023 – wypełniony w wersji elektronicznej edytowalnej;
3)      aktualny Regulamin konkursu w roku szkolnym 2021/2022 – skan regulaminu.

III.     Ostateczny termin składania zgłoszeń do 17 stycznia 2022 r.:
–      w temacie wiadomości należy wpisać „ZGŁOSZENIE – nazwa konkursu”.
IV.     zgłoszenia konkursów po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
V.     Zasady konkursu zgłaszanego do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podlaskiego Kuratora Oświaty powinny spełniać poniższe wymagania.

Regulamin konkursu musi być powszechnie dostępny dla uczniów podlaskich szkół podstawowych (np. na stronie internetowej szkoły, organizatora zawodów).

Regulamin powinien zawierać:

1)        tytuł konkursu i pełną nazwę organizatora konkursu;
2)        jasno określony cel, ukierunkowany na rozwijanie u uczniów wiedzy i umiejętności, o których mowa w niżej wymienionym pkt 3 oraz postaw.
3)        wymagany zakres wiedzy i umiejętności, które odnoszą się do podstawy programowej w tym/lub wykraczających poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych albo dziedziny wiedzy oraz różnych dyscyplin sportu i/lub kierunków polityki oświatowej państwa;
4)        wskazanie adresatów konkursu (np. uczniowie szkoły podstawowej kl. VII-VIII) oraz czy konkurs jest indywidualny, drużynowy/zespołowy (nie dotyczy sportów, które są wyłącznie dyscyplinami zespołowymi); w konkursie muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych;
5)        zasady rekrutacji oparte na powszechnej dostępności, gwarantujące równy dostęp do uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach oraz informację o zapewnieniu bezpłatnego udziału uczniów w konkursie;
6)        szczebel i liczbę etapów konkursu oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów danego konkursu:

a)      konkursy powinny być co najmniej dwuetapowe, w tym uwzględniać etap szkolny, w którym wyłonieni zostaną uczniowie reprezentujący daną szkołę w tych zawodach na dalszych jego etapach;

7)        szczeble konkursu określone zgodnie z treścią § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia tj.:

a)      powiatowy;
b)      wojewódzki;
c)      krajowy;
d)      międzynarodowy;

8)        kryteria kwalifikowania uczestników na kolejne etapy konkursu, w tym warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu konkursu np. tytuł laureata, finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix lub inny zwycięski tytuł;

9)        warunki organizacji konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej na poszczególnych etapach, w tym z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jeśli dany konkurs tego wymaga.

VI.     Konkursy powinny być organizowane, co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły; muszą być dostępne dla wszystkich uczniów, a ich uczestnicy kwalifikowani do szczebla powiatowego są wyłaniani przez szkołę, do której uczęszczają (w etapie szkolnym) na zasadach określonych regulaminem konkursu.
VII.     Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe mogą być zgłoszone i uzyskać wpis do ww. wykazu po spełnieniu wyżej ustalonych wymagań.
VIII.     Dokonanie przez dyrektora szkoły zgłoszenia, nie oznacza automatycznego umieszczenia zawodów w wykazie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jest traktowane, jako rekomendacja danej formy współzawodnictwa. Konkursy spełniające powyższe wymagania będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem w m.in.: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dany konkurs spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby edycji konkursu, liczby uczestników konkursu, liczby szkół, które zgłaszają konkurs), gwarantowania przez organizatora – w regulaminie – nieodpłatnego uczestniczenia ucznia w konkursie).
IX.     Podlaski Kurator Oświaty podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 w wykazie, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do końca lutego 2022 roku.
X.     Ponadto informuję, że objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nie oznacza i nie może być traktowane, jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców w danym konkursie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
XI.     Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty, który konkurs będzie umieszczony w wykazie jest ostateczna, nie podlega trybowi odwoławczemu.
XII.     Telefon do kontaktu: 85 748 48 15.

1) Przez zawody wiedzy, artystyczne i sportowe należy rozumieć konkursy, olimpiady, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów, w tym obejmujące podstawę programową lub zagadnienia wykraczające poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych, albo dziedziny wiedzy oraz różne dyscypliny sportu, i/lub kierunki polityki oświatowej państwa.

2) Organizatorami konkursów, mogą być podmioty działające na terenie szkoły tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły w szczególności, w obszarze wychowania lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności. Jednakże nie oznacza to, że powyższe konkursy muszą być organizowane na terenie danej szkoły z uwagi ich wieloetapowość. Jednocześnie uczniowie uczestniczący powinni mieć, wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, jako opiekuna merytorycznego konkursu.

Organizatorem może być także szkoła w przypadku, gdy szkoła samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami taki konkurs organizuje.

 

Załączniki

Wniosek zgłoszenia konkursu 2022-2023
Data: 2022-01-04, rozmiar: 57 KB