18 listopada 2020

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Podlaski Kurator Oświaty, realizując zadania związane z przygotowaniem procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych zwraca się z prośbą o zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych.

I. Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych1) – zwanych dalej konkursami – dokonuje organizator2) konkursu lub dyrektor szkoły.

II. Zgłoszenia konkursu należy dokonać poprzez przesłanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty:

  1. Wniosku zgłoszenia konkursu 2021-2022 – kopia w wersji papierowej podpisanej odpowiednio przez organizatora, dyrektora szkoły;
  2. Wniosku zgłoszenia konkursu 2021-2022 – wypełnionego w wersji elektronicznej edytowalnej;
  3. aktualnego Regulaminu konkursu – kopia w wersji papierowej podpisanej odpowiednio przez organizatora, dyrektora szkoły.

III. Ostateczny termin składania zgłoszeń do 15 stycznia 2021 r.:

IV. Regulamin zgłaszanego konkursu, do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podlaskiego Kuratora Oświaty powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł konkursu i pełną nazwę organizatora konkursu;

2) jasno określony cel, ukierunkowany na rozwijanie u uczniów wiedzy i umiejętności, o których mowa w pkt 3 oraz postaw wynikających ze społecznie uznawanych wartości;

3) zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych szczeblach/stopniach konkursu, które odnoszą się do podstawy programowej lub wykraczających poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych albo dziedziny wiedzy oraz różnych dyscyplin sportu i/lub kierunków polityki oświatowej państwa;

4) wskazanie adresatów konkursu (np. uczniowie szkoły podstawowej, kategoria wiekowa) oraz czy konkurs jest indywidualny, drużynowy;

5) zasady rekrutacji oparte na powszechnej dostępności, gwarantujące równy dostęp do uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach oraz informację o zapewnieniu bezpłatnego udziału uczniów w konkursie;

6) liczbę szczebli/stopni konkursu i terminy przeprowadzania na poszczególnych szczeblach/stopniach;

7) konkurs o zasięgu: wojewódzkim, krajowym/ogólnopolskim lub międzynarodowym powinien składać się odpowiednio przynajmniej z trzech szczebli/stopni np.:

a) konkurs o zasięgu wojewódzkim: szkolny lub międzyszkolny, powiatowy lub rejonowy, wojewódzki;

b) konkurs o zasięgu krajowym/ogólnopolskim: powiatowy, wojewódzki lub okręgowy, krajowy/ogólnopolski;

c) konkurs o zasięgu międzynarodowym: powiatowy, wojewódzki lub okręgowy, krajowy/ogólnopolski, międzynarodowy;

8) kryteria kwalifikowania uczestników na kolejne szczeble/stopnie konkursu, warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu np. tytuł laureata, finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix, inny zwycięski tytuł na szczeblu/stopniu:

a) powiatowym;

b) wojewódzkim;

c) krajowym/ogólnopolskim;

d) międzynarodowym;

9) tryb pracy komisji oraz warunki organizacji konkursu na poszczególnych szczeblach/stopniach, w tym z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jeśli konkurs tego wymaga;

10) regulamin może zawierać warunki udziału w konkursie uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Regulaminu konkursu oraz Wniosku zgłoszenia konkursu 2021-2022 spełniających powyższe wymagania, kurator oświaty tworząc wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, będzie oceniał spełnianie powyższych wymagań, w tym zakres rozszerzanych i wzbogacanych działań dydaktycznych oraz postaw i ich powszechną dostępność na jednolitych zasadach. To oznacza, że samo zgłoszenie konkursu nie jest równoznaczne z jego umieszczeniem w wykazie Podlaskiego Kuratora Oświaty.

VI. Telefon do kontaktu: 85 748 48 15.


1) – Przez zawody wiedzy, artystyczne i sportowe należy rozumieć konkursy i olimpiady oraz inne formy współzawodnictwa dla uczniów obejmujące podstawę programową lub wykraczające poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych, albo dziedziny wiedzy oraz różne dyscypliny sportu, i/lub kierunki polityki oświatowej państwa.

2)Organizatorami konkursów, mogą być podmioty działające na terenie szkoły tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły w szczególności, w obszarze wychowania lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności. Jednakże nie oznacza to, że powyższe konkursy muszą być organizowane na terenie danej szkoły z uwagi ich wieloetapowość. Jednocześnie uczniowie uczestniczący powinni mieć, wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, jako opiekuna merytorycznego konkursu.

Organizatorem może być także szkoła lub placówka w przypadku, gdy szkoła lub placówka samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami taki konkurs organizuje.

W przypadku zawodów sportowych zgłoszeniu podlegają:

1) Zawody sportowe w sportach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

a) organizowane przez polskie związki sportowe[i], w tym m.in.:

– Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (WMM);

– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM);

– Mistrzostwa Polski Młodzików (MPMło);

– Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (MPJM);

– Mistrzostwa Polski Juniorów; (MPJ);

– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP);

– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM),

b) organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, w tym m.in.:

– Igrzyska Dzieci (ID);

– Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS).

c) organizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej[ii].

2) Zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:

a) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata;

b) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.

Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe[iii]:

 aerobik, akrobatyka, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon letni, biathlon zimowy, bilard, boks, biegi przełajowe, drużynowe biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, biegi na orientację, brydż sportowy, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój lekkoatletyczny, curling (tzw. szachy na lodzie), futsal (halowa piłka nożna), gimnastyka (artystyczna, sportowa, trampolina), golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo (skoki, ujeżdżanie WKKF), judo, ju-jitsu, kajakarstwo klasyczne, kajaki-kajak polo, kajakarstwo-slalom kajakowy, karate, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kickboxing, kolarstwo, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka klasyczna, koszykówka 3×3, koszykówka 5×5, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi – longtrack), łyżwiarstwo szybkie (shorttrack), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, KN – kombinacja norweska), narciarstwo snowboard, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna (kobiet, mężczyzn), piłka ręczna, piłka ręczna plażowa, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rowerowa jazda na orientację, rugby, saneczkarstwo (sporty saneczkowe), pływanie skoki do wody, snowboard, sport motorowy (karting), strzelectwo, strzelectwo sportowe, sporty wrotkarskie, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby (100 polowe), wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

 


[i] – polskie związki sportowe, których wykaz jest opublikowany na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

[ii] – organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, których wykaz jest opublikowany na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po adresem: http://msit.gov.pl/pl/sport/polskie-zwiazki-sportow/informacje-ogolne/7299,Polskie-zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe.html

[iii] – ustalono na podstawie dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM), opracowanym przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

Załączniki

Wniosek zgłoszenia konkursu 2021-2022
Wniosek zgłoszenia konkursu 2021-2022
Data: 2020-11-18, rozmiar: 57 KB