27 marca 2017

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016”

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  osoby prywatne

 • PREZES POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO,
 • PODLASKI KURATOR OŚWIATY,
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO,
 • PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU,
 • PREZYDENT SUWAŁK,
 • PREZES PODLASKIEJ RADY OLIMPIJSKIEJ,
 • DYREKTOR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ,

Organizuje dwuetapowy Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016”

KONKURS ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM :

Ministra Edukacji Narodowej,  Ministra Sportu i Turystyki i Wojewody Podlaskiego

PARTNERZY   KONKURSU:

Narodowy Bank Polski Oddział Białystok
Białostocki Ośrodek Sportu I Rekreacji
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

PATRONAT  MEDIALNY

Telewizja  Polska TVP 3 Białystok
Polskie Radio SA  Białystok
Kurier Podlaski I Gazeta Współczesna
Portal www.olimpijski.pl
Magazyn Olimpijski
Przegląd Sportowy

CELE KONKURSU:

 1. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców -olimpijczyków.
 3. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich.
 4. Wskazywanie młodzieży autorytetów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.
 6. Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.
 7. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasady „fair play” przez dzieci i młodzież.

OBOWIĄZKOWY ZAKRES WIEDZY KONKURSOWEJ:
W szkołach podstawowych:
Ok. 30%  – pytań dotyczy ogólnych zasad olimpizmu (ceremoniału i symboliki Igrzysk).
Ok. 70%  – wymaganej wiedzy dotyczy rywalizacji polskich medalistów olimpijskich w Igrzyskach Letnich w Rio w 2016 roku (nazwy konkurencji, kategorii/dystansów itp., imię/imiona i nazwisko/nazwiska  każdego z medalistów z roku 2016, osiągniecia-kolor medalu, dokładny wynik sportowy, osiągnięcia z poprzednich Igrzysk, a także podstawowe informacje o wszystkich polskich medalistach w tej konkurencji w historii Igrzysk).

W gimnazjach:
Ok 30% – wymagania jak w szkołach podstawowych, dodatkowo początek/geneza Igrzysk w starożytności.
Ok 70% – wymagania jak w szkołach podstawowych, dodatkowo informacje o wszystkich wynikach i sportowcach polskich podczas Igrzysk w Rio 2016.

W szkołach ponadgimnazjalnych
Ok. 30% – historia polskiego ruchu olimpijskiego od 1924 roku.
Ok. 70% – podstawowe dane biograficzne polskich uczestników Igrzysk w Rio 2016.

Kategoria OPEN (prywatne osoby dorosłe)

Ok 30% – wiedza z zakresu historii i problematyki polskiego i światowego ruchu olimpijskiego.
Ok 70% – informacje o przebiegu, zasadach rozgrywania zawodów w poszczególnych dyscyplinach, szczegółowe informacje o wszystkich uczestnikach i wynikach rywalizacji olimpijskiej podczas Letnich  Igrzysk Olimpijskich w  Rio w roku 2016.

UCZESTNICY:

 1. W I Etapie Konkursu (internetowym) może wziąć udział maksymalnie10 uczniów z danej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie na podstawie listy uczestników sporządzonej podczas rejestracji szkół.
 2. W kategorii OPEN – udział w konkursie po uprzednim zgłoszeniu – rejestracji – staruje dowolna liczba osób dorosłych.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE – w dniu 24 kwietnia na stronie www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce AKTUALNOŚCI  znajdziemy adres strony logowania-rejestrowania szkół i osób (od 24 do 28 kwietnia br.).

 1. Po przygotowaniach na terenie szkoły opiekunowie konkursu (nauczyciel/dyrektor lub rodzic) rejestrują w dniach od 24 do 28 kwietnia udział za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www (na podstawie numeru REGON lub RSPO szkoły i po wpisaniu odbiorczego adresu mailowego opiekuna konkursu oraz wypełnieniu listy uczniów – uczestników. Szkolny opiekun konkursu otrzyma drogą mailową (na podany adres mailowy) zestaw 10 loginów i haseł dostępu do konkursowego testu oraz datę rozegrania Konkursu internetowego i adres/y strony konkursowej.
 2. Dorosłe osoby prywatne (OPEN) wypełniają osobisty formularz zgłoszeniowy również w tym terminie na tej samej stronie www (należy podać imię i nazwisko, PESEL i adres zwrotny mailowy). Otrzymacie Państwo również login i hasło do udziału w tym etapie oraz datę i adres stron/y konkursowej.
 3. Z uwagą wypełniamy formularze rejestracyjne podając właściwe dane osobowe, adresy zwrotne skrzynki elektronicznej (mailowe).

WARUNKI UCZESTNICTWA :

 1. Uczestnikami szkolnej reprezentacji są wyłącznie uczniowie danej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej – na podstawie imiennej listy uczestników sporządzonej przy rejestracji szkoły. Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny login i hasło. Zmiany w składzie reprezentacji szkolnych są dopuszczalne.
 2. W zależności od wyznaczonej daty w dniu Konkursu tj. 8-11 maja 2017 (pomiędzy godz.10.00 a 10.30) każdy uczestnik powinien mieć zagwarantowany dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego na terenie szkoły z łączem internetowym
  i przeglądarką internetową.
 3. Uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela/dyrektora /rodzica w szkole, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasady „fair play” (czyli zakazu ściągania !!!)
  i udziela wyłącznie pomocy technicznej.
 4. Każdy z uczestników na podstawie loginu i hasła uzyska dostęp do testu wiedzy,
 5. Test wiedzy będzie składał się z 25 pytań z propozycjami 3 odpowiedzi (jedna prawidłowa).
 6. Czas pracy z testem będzie ograniczony do 25 minut. Przekroczenie limitu czasowego będzie skutkowało wylogowaniem z zapisaniem odpowiedzi.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów i adresów stron konkursowych.

ROZSTRZYGNIĘCIA INDYWIDUALNE:

O kolejności indywidualnej zadecyduje w kolejności:

 • suma punktów za prawidłowe odpowiedzi (po 1 pkt);
 • krótszy indywidualny czas pracy z testem (przy remisach punktowych).

ROZSTRZYGNIĘCIA DRUŻYNOWE:

O kolejności drużynowej (szkół) decyduje:

 • suma punktów trzech najlepszych uczniów danej szkoły;
 • krótszy indywidualny czas pracy nad testem trzech najlepszych uczniów z danej szkoły (przy remisach punktowych).

Dwuetapowy Finał Krajowy odbędzie się w Białymstoku w Europejskim Centrum Sztuki w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej  ul. Odeska 1,  w dniu 5 czerwca 2017 r. Regulamin organizacyjny Finału zostanie opublikowany w terminie późniejszym (nocleg i wyżywienie zapewnione).

 • Prawo startu w Finale Konkursu będą mieli 2 uczniowie z najlepszymi wynikami indywidualnymi w danym województwie.
 • Koordynatorem/ opiekunem reprezentacji wojewódzkich i organizatorem wyjazdu na Finał Krajowy będzie jedna ze szkół macierzystych reprezentowanych przez finalistów (szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna z każdego województwa).
 • W przypadku odmowy lub rezygnacji któregoś z uczniów zaadresujemy zaproszenie do kolejnych uczniów (wg. zajętego miejsca po etapie internetowym ).
 1. Nagrody
  1. Atrakcyjne nagrody indywidualne i drużynowe (województwa) w Finale zapewniają organizatorzy (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe).
 2. Informacje dodatkowe i szczegółowe oraz wszelkie rozstrzygnięcia proceduralne
  i merytoryczne – Komitet Wykonawczy:

  1. Henryk Urbaś – rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
  2. Waldemar Leszczyński – sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej tel: 508 203 854 mail: waldi_1953@wp.pl;
  3. Jan Wołosik – ekspert w zakresie historii i wiedzy olimpijskiej;
  4. Marek Sadowski – wiceprezes Podlaskiego SZS;
  5. Michał Kiejko – inspektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego;
  6. Artur Wojtkowski – kierownik Referatu Sportu Departamentu Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
  7. Jadwiga Piotrowicz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  8. Bożena Chomicka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  9. Krzysztof Sochoń – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  10. Andrzej Korolczuk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku 85/748-48-18 i mail: akorolczuk@kuratorium.bialystok.pl;
  11. Jadwiga Olbryś – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu Urzędu Miasta w Suwałkach.

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH.

 1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA- w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników jest ORGANIZATOR-Podlaska Rada Olimpijska PKOl,
  2. opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako Zwycięzcy, na Stronie Internetowej ORGANIZATORA.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia nabycie prawa do Nagrody w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Załączniki

schemat-dzialan-konkursowych-marzec-2017
Data: 2021-07-21, rozmiar: 113 KB