19 września 2019

Uprawnienia laureatów

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych

Oceny klasyfikacyjne

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Jeżeli tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

(Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

 Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

(Art. 44zx ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

Wojewódzki Konkurs Uprawnienia laureatów na egzaminie
Biologiczny brak uprawnień do zwolnienia
Chemiczny brak uprawnień do zwolnienia
Fizyczny brak uprawnień do zwolnienia
Geograficzny brak uprawnień do zwolnienia
Historyczny brak uprawnień do zwolnienia
Informatyczny brak uprawnień do zwolnienia
Języka Angielskiego zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego, jeżeli laureat uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego
Języka Białoruskiego brak uprawnień do zwolnienia
Języka Francuskiego zwolnienie z egzaminu z języka francuskiego, jeżeli laureat uczy się języka francuskiego jako obowiązkowego
Języka Niemieckiego zwolnienie z egzaminu z języka niemieckiego, jeżeli laureat uczy się języka niemieckiego jako obowiązkowego
Języka Polskiego zwolnienie z egzaminu z języka polskiego
Języka Rosyjskiego zwolnienie z egzaminu z języka rosyjskiego, jeżeli laureat uczy się języka rosyjskiego jako obowiązkowego
Matematyczny zwolnienie z egzaminu z matematyki
Plastyczny brak uprawnień do zwolnienia

 

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

(Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)