16 lipca 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Termin składania dokumentów2021-07-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin30
Opis

Szkoły INFOTECH w Białymstoku poszukują pedagoga szkolnego.

Oferujemy:
- pracę w przyjaznym środowisku,
- pracę na pełnym etacie,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- zajęcia z uczniami w ogólnodostępnej klasie,
- możliwość finansowania szkoleń zawodowych,
- wynagrodzenie powyżej średniej rynkowej.

Od kandydata oczekujemy:

- ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- wykształcenia wyższego z zakresu pedagogiki specjalnej lub ukończenia na studiach wyższych specjalizacji obejmującej tę tematykę, bądź ukończenia studiów podyplomowych dotyczących pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
- doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem/zespołem Aspergera,
- wysokich umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętności współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
- umiejętność diagnozowania i rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, TUS lub innych zajęć specjalistycznych, mających na celu podniesienie jakości funkcjonowania ucznia
- prowadzenie dokumentacji szkolnej; dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, sporządzanie IPET,
- udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednich do potrzeb i możliwości ucznia, monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów,
- współpraca z rodzicami , udział w spotkaniach informowanie ich o postępach ucznia, wskazywanie obszarów do pracy w domu.
Zastrzegamy kontakt tylko z osobami spełniającymi wymagania. CV prosimy wysyłać na adres: kontakt@infotech.edu.pl

Typ szkołyInne
Nazwa szkołySzkoły INFOTECH w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-472
AdresCiepła 40
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon510289122
E-mailkontakt@infotech.edu.pl