7 września 2023

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk niemiecki
Termin składania dokumentów2023-09-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin17
Opis

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
poszukuje kreatywne i twórcze osoby
na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków nowożytnych
– angielski lub niemiecki
w wymiarze ½ etatu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczanego przedmiotu z przygotowaniem pedagogicznym,
- stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej,
- spełnia kryteria o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- mile widziane przygotowanie do pracy z dorosłymi
Obowiązki:
- organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego lub niemieckiego,
- organizowanie i prowadzenie procesowego wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu rozszerzenia oferty doskonalenia nauczycieli.
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , ul. Złota 4 oferty, zawierającej:
- CV ,
- krótki opis doświadczenia zawodowego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w związku z przeprowadzanym naborem do pracy. Przyjmuję do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda oraz, że mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych.
Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie odbiorcom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres procesu rekrutacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-016
Adresul. Złota 4
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon857329867
E-mailcen@cen.bialystok.edu.pl