24 listopada 2021

Oferta pracy

PrzedmiotInna specjalność ogólnokształcąca
Termin składania dokumentów2022-09-01
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin9
Opis

Stanowisko pracy: nauczyciel historii sztuki
Wymiar etatu: 9/18
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo za urlopowanego nauczyciela)
Okres zatrudnienia: od 01.09.2022 r.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
c) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
f) posiada kwalifikacje do nauczania w liceach plastycznych zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dn. 3 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1665).
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) umiejętność nawiązywania kontaktu oraz pracy w zespole,
b) sumienność, uczciwość, samodzielność, punktualność, rzetelność.
Dokumenty wymagane w rekrutacji:
1. CV wraz z obowiązkiem informacyjnym,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży lub przesłać na adres Szkoły: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1, 18-400 Łomża w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r. do godz. 12:00.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni telefonicznie o spełnieniu wymogów formalnych.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży nie odsyła dokumentów kandydatów. Dokumenty nieodebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.
Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyPaństwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
MiastoŁomża
Kod pocztowy18-400
AdresMarii Skłodowskiej Curie 1
PowiatŁomża
Gminagmina miejska Łomża
Telefon862188419
E-mailsekretariat@lplomza.pl