23 listopada 2022

Zmiana Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 62/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2022/2023 w załączniku do zarządzenia w pkt. IV w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

  • wiersz oznaczony lp. 3 otrzymuje brzmienie:

 

3. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy niepubliczne bursy luty – marzec 2023 1

 

  • wiersz oznaczony lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół
i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
 
publiczne szkoły podstawowe luty – czerwiec 2023 r.

 

 

11
szkoły ponadpodstawowe

w tym:

5
publiczne licea ogólnokształcące 2
publiczne technika 2
publiczne branżowe szkoły I stopnia 1

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.