1 września 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 stan na 1 września 2017

Zarządzenie Nr 60/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia  1 września  2017 roku
w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2017/2018

        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 1611) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018, stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc  Zarządzenie Nr 59/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  31 sierpnia  2017 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 

 

Załączniki

plan-nadzoru-2017-nowy
Data: 2021-07-22, rozmiar: 1 MB