31 sierpnia 2018

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 76/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611) zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 60/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki

plan-nadzoru-pedagogicznego-2018-2019
Data: 2021-07-22, rozmiar: 176 KB