13 lutego 2023

Nowe arkusze kontroli planowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone kolejne arkusze kontroli:

– w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy bursy 

Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.).

Kontrola zostanie przeprowadzona od lutego do marca 2023 r.

– w zakresie godności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w przedszkolach okresie od 1 września 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r.