2 czerwca 2021

Zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

Podstawa prawna

Art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

Kuratorium Oświaty w Białymstoku upowszechnia, za pośrednictwem strony internetowej, przykłady „Dobrych Praktyk” realizowanych w podlaskich szkołach i placówkach.

Celem publikacji przykładów „Dobrej Praktyki” jest:

 • wspomaganie szkół i placówek oświatowych w dążeniu do intensyfikowania procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowanej na rozwój uczniów i wychowanków,
 • inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia,
 • upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych,
 • promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych,
 • aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Przykładem dobrej praktyki może być oryginalne i nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, które zostało planowo zrealizowane, przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły, lub placówki, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach przez inne szkoły/placówki.

Zasady publikacji przykładów „Dobrej Praktyki”:

 1. Przykład „Dobrej Praktyki” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty, jeżeli:
  1. został zgłoszony przez dyrektora szkoły/placówki zgodnie z zasadami,
  2. zawiera nie budzące wątpliwości uzasadnienie zakwalifikowania danego działania/przedsięwzięcia jako przykładu „Dobrej Praktyki”,
  3. formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki jest kompletny, nie zawiera błędów i omyłek pisarskich.
 2. W trakcie rozpatrywania sprawy dyrektor szkoły/placówki może być zobligowany do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
 3. Działanie/przedsięwzięcie może być zgłoszone do upowszechnienia jako przykład „Dobrej Praktyki” wyłącznie przez dyrektora szkoły/placówki.
 4. Dyrektor szkoły/placówki może wnioskować o publikację takiego działania /przedsięwzięcia, jako przykładu „Dobrej Praktyki”, którego realizacja zakończyła się i  dokonano ewaluacji, na podstawie której można określić wnioski.
 5. Prawa autorskie do przykładów „Dobrej Praktyki” przesłanych do publikacji należą do ich autorów.
 6. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 7. Umieszczając w formularzu fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia.
 8. Nadesłane przykłady „Dobrych Praktyk” są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
 9. Podlaski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku tylko wybranych przykładów „Dobrej Praktyki”.
 10. Odmowa publikacji jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. O podjętej decyzji dyrektor szkoły/placówki zostaje powiadomiony na adres wskazany w formularzu zgłoszenia „Dobrej Praktyki” w terminie 30 dni od daty wpływu do  Kuratorium.
 12. W celu publikacji należy dostarczyć:
  1. Formularz zgłoszenia przykładu „Dobrej Praktyki” (w wersji papierowej) – załącznik nr 1.
  2. Zgoda autora „Dobrej Praktyki” na przetwarzanie danych osobowych (w wersji papierowej) – załącznik nr 2.
  3. Oświadczenie dotyczące praw autorskich (w wersji papierowej) – załącznik nr 3.
  4. Zgoda na publikację wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku – załącznik nr 4.
 13. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
 14. Wypełnione dokumenty należy przesłać:
  pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu.
 15. Przykład „Dobrej Praktyki” publikuje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w roku szkolnym, w którym został zgłoszony.

Załączniki