13 kwietnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych
 o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po akceptacji Kuratora otrzymany wniosek jest przekazywany pracownikowi odpowiadającemu za zamówienia publiczne do realizacji.”,
2)      § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Udzielanie jednostkowych zamówień o wartości mniejszej niż 1 000 zł netto następuje po uzyskaniu pisemnej akceptacji głównego księgowego oraz zgody Kuratora.”,
3)      Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
4)      Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
5)      Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.