29 kwietnia 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku*

 

Zamawiający – Podlaski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020.

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w ramach zadań zleconych Kuratora Oświaty przez fundacje, stowarzyszenia, i pozostałe organizacje.

usługi

procedura zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

130 000,00 zł

II-III kwartał 2020 r.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych realizowanego w ramach zadań własnych Kuratora Oświaty.

usługi

procedura zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

306 000,00 zł

II-III kwartał 2020 r.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

 

* W przypadku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu – kurator oświaty odstąpi od ogłaszania bądź unieważni już ogłoszony konkurs i odwoła wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie.