22 marca 2022

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 1. Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku letniego w 2022 roku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 306 000 zł.
 • Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.
  Czas trwania letniego wypoczynku – 10 dni – w przypadku kolonii oraz 5 dni w przypadku półkolonii(w ofercie należy wskazać termin trwania letniego wypoczynku).
 2. Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci i młodzież:
 4. objęte opieką zastępczą,
 5. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz samotnie wychowywane,
 6. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi
  i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
 7. Formy wypoczynku (poszczególne zadania, na które należy składać oferty):
  1. 10-dniowe kolonie dla uczniów szkoły podstawowej, mających trudną sytuację
   rodzinną – koszt pobytu uczestnika wypoczynku w wysokości do 1 500 zł;
  2. 5-dniowe półkolonie dla uczniów szkoły podstawowej mających trudną sytuację rodzinną – koszt pobytu uczestnika wypoczynku w wysokości do 600 zł.
 8. Priorytetowo traktowane będą formy wypoczynku rekomendowane przez Ministra Edukacji i Nauki:
  1. promujące i wzmacniające zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowane na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
  2. utrwalające zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
  3. uwzględniające działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego;
  4. zachęcające do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce;
  5. wzmacniające postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
  6. integrujące społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 9. Udział dzieci i młodzieży w organizowanym wypoczynku musi być wolny od opłat za uczestnictwo.
 10. Naboru uczestników wypoczynku dokona organizator we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, uwzględniając kryteria wskazane w punkcie III ust. 3 ogłoszenia.
 11. Wypoczynek powinien być zorganizowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży wydanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
 12. Zasady przyznawania dotacji
 13. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 14. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  1. wymienione są w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (należy udokumentować),
  3. posiadają warunki do realizacji zadania,
  4. wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku).
 15. Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty komisja rozpatrzy oferty i wybierze oferty do realizacji zadania, uwzględniając następujące zasady i kryteria:
  1. atrakcyjność miejsca pobytu uczniów,
  2. możliwość realizacji zadania,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  4. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których, organizator będzie realizował zadanie, w tym zgodność programu wypoczynku z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki,
  5. planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 16. Podlaski Kurator Oświaty zleci zadanie podmiotom, których oferty spełniają powyższe kryteria i uzyskały największą liczbę punktów.
 17. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, wynagrodzenie kadry, zakup środków dla dzieci (np. odzież, obuwie, środki do higieny osobistej).

 

V. Wymagana dokumentacja

 1. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Dokumentacja powinna zawierać:
  1. formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących – zał. nr 1;
  2. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
  3. kopia statutu podmiotu zawierająca potwierdzenie, że organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jest zadaniem statutowym organizacji;
  4. program wypoczynku;
  5. szczegółowy opis bazy noclegowej.
 1. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty należy dołączyć załączniki do każdej oferty.

 

VI. Termin, miejsce i sposób składania oferty

 1. Oferty można składać osobiście (w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – powierzenie.
 2. Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 3. Oferty niezgodne ze wzorem oraz Ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 21 kwietnia 2022,
  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, która jest jednocześnie, stroną podmiotową BIP Kuratorium – www.kuratorium.bialystok.pl w zakładkach: Kuratorium/Zamówienia publiczne oraz Załatwianie spraw/Wypoczynek, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.
 2. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja na powierzenie, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego
  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 późn. zm.).
 4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.
 5. Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia,
  w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego. Do sprawozdania należy dołączyć informację o liczbie dzieci, która wzięła udział
  w wypoczynku – zał. nr 3 oraz zestawienie poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania publicznego – zał. nr 4, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem ich opłacenia.
 6. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.
 7. W roku 2021 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci
  i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 303 074 zł.
 8. Do kontaktów z oferentami upoważnia się Magdalenę Kozłowską specjalistę
  w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748 48 38.

VIII. Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor ochrony danych: Lesław Szulżuk, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji – 10 lat.
 6. Zleceniobiorca ma prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych.
 7. Jeżeli Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.

  (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania     zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)

 

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że aktualnie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odwołuje i nie zakazuje organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednak, w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2 lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu, kurator oświaty ma prawo unieważnić konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz odwołać wypoczynek.

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez organizatorów wypoczynku zaliczkowanie obiektów wypoczynkowych, bądź ponoszenie innych kosztów związanych z planowaną realizacją zadania przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

Załączniki

zalacznik nr 1 - wzór oferty
Data: 2022-03-22, rozmiar: 29 KB
zalacznik nr 2 - wzór sprawozdania
Data: 2022-03-22, rozmiar: 32 KB
zalacznik-nr-4-zestawienie-poniesionych-wydatkow
Data: 2022-03-23, rozmiar: 13 KB