25 czerwca 2019

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

W określonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 25 czerwca 2019 r., do godz. 8:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 191 000,00 PLN brutto. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Zakład BUDREM Kisło Janusz
Kuriany 82F
15-589 Białystok

stawka podatku VAT: 23%
cena brutto: 186 776,58 PLN

gwarancja jakości na roboty budowlane na okres: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. Zakład Okołobudowlany Wiesław Szerszunowicz
kol. Zabłudów 5/2
16-060 Zabłudów

stawka podatku VAT: 23%
cena brutto: 292 735,30 PLN

gwarancja jakości na roboty budowlane na okres: 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zaakceptował określony w SIWZ: termin wykonania przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne postanowienia umowy.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka