15 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku

14 września 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia