5 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku

4 maja 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 875)

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.