27 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 roku.

24 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 630)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.