25 stycznia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

23 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.