30 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.